பா.ஜ.க. ஆ‌ட்‌சி‌யி‌ல் 1.50 லட்சம் கோடி இழப்பு!

பா.ஜ.க. ஆ‌ட்‌சி‌யி‌ல் தவறான பொருளாதார கொ‌ள்கையா‌ல் 1.50 லட்சம் கோடி ரூபா‌ய் அளவு‌க்கு இழப்பு ஏற்பட்டு இ‌ரு‌ப்பதாக ம‌த்‌‌திய தொலைத் தொடர்புத் துறை அமைச்சர் கபில் சிபல் கு‌ற்ற‌ம்சா‌ற்‌றியு‌ள்ளா‌ர்.

த‌னியா‌ர் தொலை‌க்காட‌்‌சி ஒ‌ன்‌றி‌ற்கு பே‌ட்டி அ‌ளி‌த்த அவ‌ர், ஏ‌ற்கனவே நடைமுறை‌யி‌ல் இரு‌ந்த ஏலமுறை மா‌ற்ற‌ப்ப‌ட்டு வருவா‌‌யி‌ல் ப‌ங்கு எ‌‌ன்ற அடி‌ப்படை‌யி‌ல் பா.ஜ.க ஆ‌ட்‌‌சி‌யி‌ல் ‌ஸ்பெ‌க்‌ட்ர‌ம் ஒது‌க்‌கீடு அம‌ல்ப‌டு‌த்த‌ப்ப‌ட்டதாக கூ‌றினா‌ர்.

மேலு‌‌ம் 10 ஆ‌ண்டு கால உ‌ரிம‌ம் எ‌ன்பது‌ம் 20 ஆ‌ண்டு காலமாக மா‌ற்ற‌ப்ப‌ட்டதாக அவ‌ர் தெ‌ரி‌வி‌த்தா‌ர்.

இ‌ந்த தவறான தொலை‌த் தொட‌ர்பு கொ‌ள்கையா‌ல் 1999 ஆ‌ம் ஆ‌ண்டி‌ல் ம‌ட்டு‌ம் ஒரு ல‌ட்ச‌த்து 43 ஆ‌யிர‌ம் கோடி ரூபா‌ய் அளவு‌க்கு ம‌த்‌யி அரசு‌க்கு வருவா‌ய் இழ‌ப்பு ஏ‌ற்ப‌ட்டது எ‌ன்று‌ம் க‌பி‌ல் ‌சிப‌ல் கூ‌றியு‌ள்ளா‌ர்.

‌ஸ்பெ‌க்‌ட்ர‌ம் ஒது‌க்‌கீ‌ட்டை பொறு‌த்தவரை இ‌ப்போது எ‌‌வ்‌வித பாரப‌‌ட்ச‌மி‌ன்‌றி ம‌த்‌திய அரசு செய‌ல்ப‌ட்டு வருவதாக அவ‌ர் கூ‌றினா‌ர்.

ஒ‌வ்வொரு செ‌ல்போ‌ன் ‌நிறுவன‌மு‌ம் நுழைவு க‌‌ட்டண‌மாக 1,658 கோடி ரூபா‌ய் செலு‌த்‌தினா‌‌ல் போதுமானது எ‌ன்று வி‌தி வகு‌க்க‌ப்ப‌ட்டிரு‌ப்பதாக க‌பி‌ல் ‌‌சிப‌ல் கூ‌றினா‌ர்.

இ‌ந்த குறை‌ந்த க‌ட்டண‌‌த்‌தி‌ன் காரணமாக 2007ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு செ‌ல்போ‌ன் எ‌ண்‌‌ணி‌க்கை 18 சத‌வீதமாக அ‌திக‌ரி‌த்தது எ‌ன்று‌ம் அவ‌ர் சு‌ட்டி‌க்கா‌ட்டினா‌ர்.

ஆனா‌ல் க‌பி‌ல் ‌சிப‌லி‌ன் கு‌ற்ற‌ச்சா‌ற்றை பா.ஜ.க ‌தி‌ட்டவ‌ட்டமாக மறு‌த்து‌ள்ளது. 2001 ஆ‌‌ம் ஆ‌ண்டு தே‌சிய ஜனநாயக கூ‌ட்ட‌ணி‌ அர‌சி‌ல் ‌பி‌ன்ப‌ற்ற‌‌ப்ப‌ட்ட வி‌திமுறைகளையே ஐ‌க்‌கிய மு‌ற்போ‌க்கு கூ‌ட்ட‌ணி அரசு‌ம் ‌பி‌ன்ப‌ற்‌றி இரு‌ப்பதா‌ல் முறைகேடு நட‌க்க‌வி‌ல்லை எ‌ன்று கூற முடியாது எ‌ன்று பா.ஜ.க. ‌விள‌க்க‌ம் அ‌ளி‌த்து‌ள்ளது.

(wd)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s